AMATEGEKO

Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015

Iteka rya Perezida - Urwego rw'Ubucamanza

Itegeko n° 22/2018 ryo ku wa 29/04/2018 ryerekeye imiburanishirize y’imanza mbonezamubano, iz’ubucuruzi, iz’umurimo n’iz’ubutegetsi

Itegeko n°30/2018 of 02/06/2018 rigena ububasha bw’inkiko

Itegeko Ngenga nº 002/2018.OL ryo ku wa 04/04/2018 rishyiraho Urukiko rw’Ubujurire & n'fileadmin/Publications/Laws/Law_-_CoA___Judiciary_2018.pdfItegeko nᵒ 012/2018 ryo ku wa 04/04/2018 rigena imitunganyirize n’imikorere y’Ubutegetsi bw’Ubucamanza

Itegeko nº 027/2019 ryo ku wa 19/09/2019 ryerekeye imiburanishirize y’imanza z’inshinjabyaha

 

Amabwiriza n° 001/2021 yo ku wa 15 Werurwe 2021 ya Perezida w’Urukiko rw’Ikirenga agenga itangazwa ry’imanza mu Cyegeranyo cy’Ibyemezo by’Inkiko

Amabwiriza ya Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga 001/2022 yo ku wa 1 Gicurasi 2022 agenga imitere n'imikorere bya Komite Ishinzwe Kurwanya Ruswa mu Rwego rw'Ubucamanza