Abishyura umwenda ukomoka ku manza babereyemo Leta

Abishyura umwenda ukomoka ku manza babereyemo Leta