Ubuyobozi bw'Inkiko

Urukiko rw’Ikirenga ni rwo rukiko rukuriye izindi mu Rwanda. Muri iki gihe ruyobowe na Perezida warwo; Dr. Faustin NTEZILYAYO.

Urukiko rw’Ikirenga rufite inshingano y’ingenzi yo gukurikirana ko amategeko akurikizwa ku buryo bumwe.

Mu by’ukuri, ubutegetsi bw’ubucamanza ntibwafatwa nk’urwego rutagira aho ruhurira n’imibereho myiza y’abaturage kandi ari bwo bubagarura ku murongo iyo batannye.
None se kugira ngo umuryango nyarwanda wazahajwe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 wongere wiyubake, si ngombwa kwiyambaza inzego zacu kugira ngo tugarure indangagaciro z’ingenzi nko kugira ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi, kubahiriza uburenganzira bwa muntu, guca umuco wo kudahana, ndetse no kurandura ubukene !


Mu rwego rwo guharanira kugera kuri izo ntego, uruhare rw’inkiko, harimo n’urw’Urukiko rw’Ikirenga, ni ingirakamaro. Twemera ko ubutabera buzira ruswa, bukora vuba kandi neza ari igisubizo k’ibibazo bihangayikishije Abanyarwanda. Iyo ni na yo nshingano ya buri mucamanza wacu.
Ingingo ya 152 y’Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015, inkiko zigizwe n'inkiko zisanzwe n'inkiko zihariye. Izo nkiko ni izi zikurikira:

  • Urukiko rw’ikirenga;
  • Urukiko rw'Ubujurire;
  • Urukiko Rukuru n'ingereko zarwo eshanu;
  • Urukiko Rukuru rw’Ubucuruzi;
  • Urukiko rw'Ubucuruzi;
  • Inkiko Zisumbuye;
  • Inkiko z’Ibanze.


Imiterere, ububasha n’inshingano bya buri rukiko bigenwa n’itegeko. Abakoresha uru rubuga kandi bagomba kumenya ko bimwe mu bitangazwa nk’imanza n’amategeko amwe n’amwe biri mu kinyarwanda, ari rwo rurimi rw’Abanyarwanda.